Privacybeleid

Dumco B.v. gevestigd aan Nies van der Schansstraat 1, 5161 CE, Sprang-Capelle,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Nies van der Schansstraat 1
5161 CE, Sprang-Capelle +31(0)416669977

2. Verzameling en opslag van persoonsgegevens en het type en het doel van hun gebruik

a) Bij een bezoek aan de website

Wanneer u onze website einlagenportal.com opvraagt, stuurt de browser die op uw apparaat wordt gebruikt automatisch informatie naar de server op onze website. Deze informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een zogenaamd logbestand. De volgende informatie wordt verzameld zonder uw tussenkomst en opgeslagen tot ze automatisch wordt verwijderd:

 • IP-adres van de opvragende computer,
 • datum en tijdstip van de toegang,
 • naam en URL van het opgevraagde bestand,
 • de website, vanwaar de toegang plaatsvindt (verwijzende URL),
 • de gebruikte browser en, indien van toepassing, het besturingssysteem van uw computer en de naam van uw internetprovider. De genoemde gegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:
 • zorgen voor een soepele verbinding met de website,
 • zorgen voor comfortabel gebruik van onze website,
 • evaluatie van systeembeveiliging en stabiliteit, en
 • voor verdere administratieve doeleinden.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is art. 6 par. 1 sub 1 lid f AVG. Ons rechtmatige belang volgt uit de bovenstaande doelen voor gegevensverzameling. In geen geval gebruiken we de verzamelde gegevens om conclusies over uw persoon te trekken. Daarnaast gebruiken we cookies en analysediensten bij een bezoek aan onze website. Verdere uitleg hierover is te vinden onder nr. 4 en 5 van dit privacybeleid.

b) Bij het aanmelden voor onze nieuwsbrief

Indien u in overeenstemming met art. 6 par. 1 sub 1 lid a AVG uitdrukkelijk heeft ingestemd, zullen wij uw e-mailadres gebruiken om u regelmatig onze nieuwsbrief te sturen. Voor de ontvangst van de nieuwsbrief is het opgeven van een e-mailadres voldoende.

Uitschrijven is op elk moment mogelijk, bijvoorbeeld via een link aan het einde van elke nieuwsbrief. Als alternatief kunt u uw uitschrijfverzoek op elk gewenst moment aan info(at)hartmann-os.com sturen via e-mail.

c) Bij gebruik van ons contactformulier

Voor vragen van welke aard dan ook bieden wij u de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via een formulier op de website. Het is noodzakelijk om een geldig e-mailadres op te geven zodat we weten van wie de aanvraag is en om deze te beantwoorden. Verdere informatie kan op vrijwillige basis worden verstrekt. Gegevensverwerking met het doel contact met ons op te nemen wordt uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 par. 1 sub 1 lid a AVG op basis van uw vrijwillige toestemming. De door ons verzamelde persoonsgegevens voor het gebruik van het contactformulier worden automatisch verwijderd na afhandeling van uw verzoek.

3. Overdracht van gegevens

Een overdracht van uw persoonsgegevens aan derden voor andere dan de hieronder vermelde doeleinden vindt niet plaats. We delen uw persoonsgegevens alleen met derden als:

 • u volgens art. 6 par. 1 sub 1 lid a AVG hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven,
 • de overdracht volgens art. 6 par. 1 sub 1 lid f AVG nodig is voor de bevestiging, uitoefening of verdediging van rechtsaanspraken en er geen reden is om aan te nemen dat u een groot belang heeft bij het niet doorgeven van uw gegevens,
 • in het geval dat doorgeven overeenkomstig artikel 6 par. 1 sub 1 lid c AVG wettelijke verplicht is, en ook
 • wettelijk is toegestaan en het in overeenstemming met artikel 6 par. 1 sub 1 lid b AVG nodig is voor het nakomen van contractuele relaties met u.

4. Analyse-instrumenten

Google Analytics
Als u uw toestemming heeft gegeven, wordt op deze website Google Analytics gebruikt, een webanalysedienst van Google LLC. De verantwoordelijke dienstverlener in de EU is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google").

Reikwijdte van de verwerking
Google Analytics maakt gebruik van cookies waarmee uw gebruik van onze website kan worden geanalyseerd. De automatisch gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

[OPTIONEEL] We gebruiken de functie User-ID. Met behulp van User-ID kunnen we een uniek, permanent ID toewijzen aan een of meer sessies (en de activiteiten binnen deze sessies) en het gebruikersgedrag op verschillende apparaten analyseren.

[OPTIONEEL] We gebruiken Google-signalen. Dit betekent dat Google Analytics aanvullende informatie verzamelt over gebruikers die gepersonaliseerde advertenties hebben geactiveerd (interesses en demografische gegevens) en dat advertenties aan deze gebruikers kunnen worden geleverd in remarketingcampagnes op verschillende apparaten.

We gebruiken de functie 'anonymizeIP' (zog. IP-masking): vanwege de activering van IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar verkort. Google zal uw IP-adres, dat verkregen is via uw browser in het kader van Google Analytics, niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Tijdens uw bezoek aan de website worden o.a. de volgende gegevens geregistreerd:

 • de pagina's die u heeft bezocht, uw "klikpad"
 • Verwezenlijking van 'websitedoelen' (conversies, bijv. nieuwsbriefregistraties, downloads, aankopen)
 • Uw gebruikersgedrag (bijv. klikken, verblijfsduur, bouncepercentages)
 • Uw geschatte locatie (regio)
 • Uw IP-adres (in verkorte vorm)
 • technische informatie over uw browser en de apparaten die u gebruikt (bijv. taalinstelling, beeldschermresolutie)
 • uw internetprovider
 • de verwijzende URL (via welke website/via welk advertentiemateriaal u op deze website bent gekomen)

Doeleinden van verwerking
Namens de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw (pseudoniem [NIET ALS USER-ID WORDT GEBRUIKT]) gebruik van de website te evalueren en om rapporten over de website-activiteiten op te stellen. De rapporten van Google Analytics worden gebruikt om de prestaties van onze website te analyseren [OPTIONEEL] en het succes van onze marketingcampagnes.

Ontvanger
De ontvanger van de gegevens is

 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland

als verwerker. Hiervoor hebben wij een verwerkingsovereenkomst met Google afgesloten. Google LLC, gevestigd in Californië, VS, en, indien van toepassing, autoriteiten in de VS hebben toegang tot de gegevens die zijn opgeslagen door Google.

Doorgifte aan derde landen
Het verzenden van gegevens naar de VS kan niet worden uitgesloten.

Opslagperiode
De door ons verzonden en aan cookies gekoppelde gegevens worden na 14 maanden automatisch verwijderd. Het verwijderen van gegevens waarvan de bewaartermijn is verstreken vindt automatisch één keer per maand plaats.

U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en deze gegevens door Google verwerkt door
a. geen toestemming te geven voor het plaatsen van de cookie of
b. de browser-addon om Google Analytics te deactiveren HIER te downloaden en installeren.

U kunt de installatie van Google-cookies ook voorkomen door uw een dienovereenkomstige instelling van uw browsersoftware. Als u uw browser echter zo configureert dat alle cookies worden geweigerd, kan de functionaliteit op deze en andere websites beperkt zijn.

Rechtsgrondslag en mogelijkheid tot herroeping
voor deze gegevensverwerking is uw toestemming, art. 6 par.1 lid 1 sub a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door de cookie-instellingen [HIER LINK VOOR DE INSTELLINGEN VAN DE CONSENT TOOL ZETTEN] (die wij maken) te openen en uw selectie daar te wijzigen.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden van Google Analytics en gegevensbescherming bij Google vindt u op https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/nl/ en op https://policies.google.com/?hl=nl.

5. Rechten van betrokkenen

U heeft het recht:

 • in overeenstemming met art. 15 AVG inzage te vragen in uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt. In het bijzonder kunt u verzoeken om informatie over de verwerkingsdoeleinden, de categorie persoonsgegevens, de categorieën ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande bewaartermijn, het bestaan van een recht op rectificatie, verwijdering, beperking van de verwerking of bezwaar, het bestaan van een recht een klacht in te dienen, de oorsprong van uw gegevens, indien deze niet door ons zijn verzameld, en het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering en, indien van toepassing, zinvolle informatie over details hiervan;
 • in overeenstemming met art. 16 AVG onverwijld rectificatie te verzoeken van door ons opgeslagen onjuiste of onvolledige persoonsgegevens;
 • in overeenstemming met art. 17 AVG de verwijdering te verzoeken van uw persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen;
 • in overeenstemming met art. 20 AVG uw door u aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, actueel en machineleesbaar formaat te ontvangen of de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te verzoeken;
 • in overeenstemming met art. 7 par. 3 AVG een eenmaal aan ons verleende toestemming te allen tijde te herroepen. Dit heeft als gevolg dat wij de gegevensverwerking op basis van deze toestemming niet voortzetten in de toekomst en
 • in overeenstemming met art. 77 AVG een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthouder van uw gewoonlijke woon- of werkplaats of van de vestigingsplaats van ons bedrijf.

6. Recht op bezwaar

Als uw persoonsgegevens op basis van rechtmatige belangen in de zin van art. 6 par. 1 sub 1 lid f AVG worden verwerkt, heeft u het recht volgens art. 21 AVG bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, mits daarvoor in uw specifieke situatie redenen zijn of het bezwaar is gericht tegen directe reclame. In het laatste geval heeft u een algemeen recht van bezwaar, dat wij toepassen zonder opgave van een bepaalde situatie. Als u gebruik wilt maken van uw herroepings- of bezwaarrecht, volstaat een e-mail naar info(at)hartmann-os.com.

7. Gegevensbeveiliging

We gebruiken de veelgebruikte Secure Socket Layer (SSL)-methode in combinatie met het hoogste niveau van versleuteling dat door uw browser wordt ondersteund. Over het algemeen is dit een 256-bitsversleuteling. Als uw browser geen 256-bitsversleuteling ondersteunt, gebruiken we in plaats daarvan 128-bits v3-technologie. Of een enkele pagina van onze website in versleutelde vorm wordt verzonden, wordt aangegeven door de gesloten weergave van het sleutel- of slotpictogram in de statusbalk van uw browser. We nemen ook passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen onbedoelde of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of tegen ongeoorloofde toegang door derden. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in lijn met technologische ontwikkelingen.

8. Integratie van diensten en inhoud van derden

Het kan gebeuren dat de inhoud of diensten van externe leveranciers, zoals kaarten of lettertypen van andere websites, zijn ingebouwd binnen ons online aanbod. Het opnemen van inhoud van externe leveranciers vereist altijd dat de externe leveranciers het IP-adres van de gebruikers waarnemen, omdat ze de inhoud niet naar de browser van de gebruiker konden sturen zonder het IP-adres. Het IP-adres is dus vereist om deze inhoud te kunnen weergeven. Bovendien kunnen aanbieders van inhoud van derden hun eigen cookies instellen en de gegevens van gebruikers verwerken voor hun eigen doeleinden. Tijdens dit proces kunnen gebruikersprofielen van de verwerkte gegevens worden gemaakt. We zullen deze inhoud zoveel mogelijk op een gegevensbesparende en gegevensvermijdende manier gebruiken en betrouwbare derde partijen selecteren met het oog op gegevensbeveiliging.

De volgende presentatie biedt een overzicht van derde partijen, evenals hun inhoud, en links naar hun privacybleid, dat verdere opmerkingen bevat over de verwerking van gegevens en, in sommige gevallen reeds genoemd, bezwaarmogelijkheden (zog. opt-out):

9. Cookies

10. Bijwerken en wijzigen van dit privacybeleid

Dit privacybeleid is momenteel geldig en werd voor het laatst bijgewerkt in oktober 2020.